Statut fundacji

FUNDACJA DOM SAMOTNEJ MATKI Z DZIEĆMI I ICH RODZIN

STATUT FUNDACJI

STATUT  FUNDACJI  „SAMOTNYCH  MATEK  Z  DZIEĆMI”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja działa pod nazwą: Fundacja Samotnych Matek z Dziećmi” zwaną dalej Fundacją.

§ 2

Fundacja została ustanowiona przez Bogumiłę Krzesimoską zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym nr 332/2012 sporządzonym w dniu 03.02.2012r. w Kancelarii Notarialnej w Łomży przy ulicy Dwornej nr 13 przed notariuszem Wiesławą Bożeną Wójcicką i działa na podstawie przepisów ustawy a dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach  (Dz.U. Z 1984r. Nr 21, poz. 97 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz niniejszego Statutu.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Nieławice, gmina Wizna, powiat łomżyński, województwo podlaskie.

§ 4

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

Fundacja może tworzyć w kraju i zagranicą przedstawicielstwa, oddziały, zakłady, filie oraz inne jednostki, a także przystępować w kraju i za granicą do innych fundacji i organizacji na zasadach określonych w ustawie i niniejszym Statucie.

§ 6

Ministrem właściwym ze4 względu na cele Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§ 7

Fundacja może używać okrągłej pieczęci z napisem w otoku:

FUNDACJA „SAMOTNYCH MATEK Z DZIEĆMI”

§ 8

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróznieniami, zasłużonym dla Fundacji osobom fizycznym, osobom prawnym oraz nie posiadającymi prawnej jednostkom organizacyjnym dopuszczonym do działania na podstawie obowiązujących przepisów.

§ 9

 1. Osoby fizyczne i prawne oraz inne jednostki organizacyjne mają prawo uzyskać tytuł oficjalnego Sponsora Fundacji o ile dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji w łącznej kwocie co najmniej 15.000,00 ( piętnaście tysięcy )  złotych i wyrażą w tym zakresie stosowne życzenie.
 2. Osoby zagraniczne mają prawo uzyskac tytuł o którym mowa w pkt. 1, jeżeli dokonają darowizny lub dotacji w lącznej kwocie co najmniej 3.000,00 ( trzy tysiące ) EURO lub równowartość tej kwoty w innej walucie obcej, obliczoną na podstawie średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia otrzymania przez Fundację darowizny lub dotacji.
 3. Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty i jest niezbywalny.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 10

Celem Fundacji jest:

 1. Niesienie bezzwrotnej pomocy materialnej dzieciom ubogim, niepełnosprawnym oraz pochodzącym z niepełnych rodzin a także osobom, które w wyniku utrary zdrowia lub pracy zostały zmuszone do zaprzestania lub czasowego przerwania pracy, oraz rodzinom tych osób,
 2. Działalność edukacyjna i adaptacyjna, umożliwiająca osobom bezdomnym i ubogim powrót do aktywności zawodowej i społecznej,
 3. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz działalności na rzecz ochrony praw człowieka ,

§ 11

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie całodobowych domów, schronisk, ochronek dla osób wymienionych w § 10 pkt. 1,2
 2. Prowadzenie jadłodajni, noclegowni, łaźni dla osób wymienionych w § 10 pkt. 1,2
 3. Udzielanie bezzwrotnej pomocy organizacyjnej, finansowej, medycznej i socjalnej osobom o których mowa w § 10 pkt. 1,2 a także jednostkom państwowym, gminnym i prywatnym ( np. szpitalom, przychodniom, ośrodkom pomocy społecznej, itp. ) powołanym do niesienia pomocy tym osobom a w szczególności:

a)  zakupie żywności, ubrań i przekazywaniu jej na potrzeby w/w osób.

b)  udzielaniu bezzwrotnych zapomóg pieniężnych lub rzeczowych,

c)  organizowanie bezpłatnego wypoczynku oraz bezpłatnych imprez kulturalnych i           

     rozrywkowych dla dzieci i młodzieży.

d)  zakupie lekarstw i środków medycznych,

e)  organizowaniu i finansowaniu zakupu sprzętu specjalistycznego, sprzętu medycznego potrzebnego do diagnostyki i leczenia oraz rehabilitacji,

 • Organizowanie i finansowanie działalności edukacyjnej obejmującej kursy, wykłady, warsztaty i szkolenia dla osób wymienionych w § 10 pkt. 1,2 w zakresie nabywania lub podnoszenia kwalifikacji, co ma umożliwić im powrót do aktywnego życia zawodowego.
 • Organizowanie bezpłatnych wczasów, kolonii, obozów, wycieczek, imprez sportowych i rekreacyjnych dla osób objętych działalnością Fundacji.
 • Pomoc charytatywną ofiarom kataklizmów, wojen, klęsk żywiołowych dostarczając schronienia, pożywienia, opieki medycznej, edukacji.
 • Propagowanie zdrowego stylu życia, promocję zdrowia, likwidowanie stresu, nerwowości, uzależnień.
 • Promocję i reklamę działań związanych z celami Fundacji.

§ 12

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i instytucji państwowych prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji, współpracować z tymi osobami i instytucjami, jak również wspomagać wszelkie inne inicjatywy zgodne z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 13

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w postaci kwoty pieniężnej wymienionej w akcie notarialnym jej ustanowienia.

§ 14

Majątek Fundacji będzie uzupełniany środkami pochodzącymi z dotacji osób prawnych, dochodami z majątku ruchomego i nieruchomego, subwencji a także praw majątkowych, darowizn, spadków i zapisów, dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.

§ 15

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 16

W razie powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY FUNDACJI I SPOSÓB ICH ORGANIZACJI

§ 17

Organem Fundacji jest:  Zarząd Fundacji.

§ 18

 1. Fundator powołuje Zarząd Fundacji.
 2. W przypadku, gdy Fundator nie będzie mógł wykonywać swych uprawnień, jego kompetetencje przejmuje Zarząd  – Członków Zarządu na miejsce, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu powołuje Zarząd w drodze jednogłośnie podjętej uchwały.

§ 19

Fundator może być członkiem Zarządu.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 20

 1. Zarząd Fundacji, dalej zwany Zarządem, składa się od jednej do pięciu osób i jest powoływany na okres dwóch lat przez Fundatora. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje.
 2. Członkowstwo w Zarządzie ustaje w przypadku odwołania lub śmierci.
 3. Odwołanie Członka Zarządu przez Fundatora następuje w przypadku:

a)  złożenia rezygnacji,

b)  nienależytego wypełniania obowiązków,

c)  istotnego naruszenia postanowień Statutu,

d)  choroby, ułomności lub utraty sił uniemożliwiających lub ograniczających w poważnym                                              

      stopniu możliwość prawidłowego wypełniania obowiązków,

e)  podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie obowiązków,

f)  nie wypełniania obowiązków przez okres dłuższy niż trzy miesiące,

g)  innych przyczyn, które Fundator uzna za istotne,

Odwołanie z przyczyn określonych w podpunktach b) – g) może nastąpić w każdym czasie.

§ 21

 1. Członkow2ie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub zlecenia.
 2. W umowach pomiędzy Fundacją a członkami Zarządu Fundacja jest reprezentowana przez Fundatora lub osobę przez niego upoważnioną.

§ 22

Pracami Zarządu kieruje Prezes. Prezes i Wiceprezes jest mianowany przez Fundatora spośród członków Zarządu.

§ 23

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Fundator może uchwalić regulamin działalności Zarządu.

§ 24

Zarząd Fundacji:

 1. reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. sporządza roczne i wieloletnie plany działania Fundacji oraz określa szczegółowe sposoby ich wykonania mając na uwadze cele i zasady działania Fundacji określone w  § 10 i § 11,
 3. sporządza sprawozdanie z działalności Fundacji i przedstawia ją Fundatorowi,
 4. kieruje bieżącą działalnością Fundacji i sprawuje zarząd jej majątkiem,
 5. przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
 6. tworzy i znosi przedstawicielstwa, oddziały, zakłady, filie oraz inne jednostki Fundacji oraz powołuje i odwołuje ich dyrektorów,
 • określa wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia i rozmiar środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 • podejmuje i wykonuje decyzje o tworzeniu, likwidacji własnych spólek, o przystąpieniu do istniejących spółek lub innych podmiotów gospodarczych, jak również o wystąpieniu z nich.
 • Występuje z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia lub likwidacji Fundacji.

§ 25

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większoscią głosów oddanych, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków. W razie równości głosów głos Prezesa jest decydujący.

§ 26

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji oraz reprezentowania Fundacji uprawniony jest Prezes Fundacji samodzielnie.

ROZDZIAŁ V

ZMIANA STATUTU

§ 27

Uchwały w przedmiocie zmiany Statutu a w tym dodania nowych celów Fundacji podejmuje Fundator z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

§ 28

Zmiana Statutu nie może prowadzić do zmiany lub usunięcia celów Fundacji określonych                       

w § 10  Statutu. Może natomiast prowadzić do poszerzenia celów o dalsze.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

§ 30

Uchwałę w przedmiocie połączenia Fundacji z inną podejmuje Fundator.

§ 31

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została powołana, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątkowych.

§ 32

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom. Których działalność odpowiada celom Fundacji.

§ 33

Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Zagościniec, dnia 17 marca 2014 rok.

Fundatorem

Bogumiła Krzesimoska